Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Organisatie – NVAGP

Als Antroposofische gesprekstherapeuten, psychologen en orthopedagogen zijn wij (ingaande 1 juni 2023) georganiseerd binnen de Nederlands Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie (NVAGP). Deze beroepsvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

De antroposofische gezondheidszorg gaat ervan uit dat er (meestal) samenhang is tussen psychische en fysieke klachten. Indien nodig kan jouw psycholoog, gesprekstherapeut of orthopedagoog (alleen met jouw toestemming in verband met beroepsgeheim) samenwerken of overleggen met je arts. Onze gesprekstherapeuten, psychologen en orthopedagogen zijn op de hoogte van andere vormen van (antroposofische) hulpverlening, waarmee samengewerkt kan worden, wat vaak een grote bijdrage is aan spoedig en duurzaam herstel. Sommige van onze gesprekstherapeuten, psychologen en orthopedagogen werken ook in een therapeuticum of gezondheidscentrum.

Kwalificatie

Antroposofisch psychologen, gesprekstherapeuten en orthopedagogen zijn in de eerste plaats regulier geschoold op WO of minimaal Hbo-niveau en beschikken daarnaast over een antroposofische specialisatie.

Onze beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit van haar leden door selectie bij toetreding, intervisie, nascholing en visitatie. Leden moeten zich houden aan de gedragsregels van de NIP-het Nederlands Instituut van Psychologen https://psynip.nl/ of van de  Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk-BPSW (voorheen Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werk- NVMW) en de beroepscode van deze beroepsvereniging: http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
Daarnaast zijn werkt ieder praktiserend lid volgens de richtlijnen van het NVAGP Huishoudelijk Reglement HHR NVAGP 18-05-24

Bij een klacht over uw hulpverlener

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs wanneer u dit met uw hulpverlener bespreekt. Wanneer uw hulpverlener op de hoogte is van uw onvrede, dan kunt u proberen het samen op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met uw hulpverlener niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij kan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris helpen. U kunt het klachtenreglement opvragen bij ons secretariaat.

Onze klachtenfunctionaris is mw. mr. G.A. Versteegh, jurist te Zutphen. Mevr. Versteegh is te bereiken op telefoonnummer 06-22103966 of per email via klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Zij kan proberen te bemiddelen tussen u en uw hulpverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als u met hulp van de klachtenfunctionaris er niet uit komt, zal uw hulpverlener in een schriftelijke mededeling zijn reactie op de klacht aan u laten weten.

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Zorggeschil. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Zorggeschil ( www.zorggeschil.nl ) .

Tuchtrecht
Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege. Dit kan indien uw klacht gaat over een BIG geregistreerd (!) psycholoog binnen een therapeuticum die lid is van BPHA.
Zie voor meer informatie:
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen